• Вход
  • Регистрация
Моля, проверете си имейла.
Ще ви изпратим линк, чрез който ще можете да си изберете парола и да завършите регистрацията! Добре
регистрирай се

или

Забравена парола

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда

Учебният предмет Химия и опазване на околната среда е част от образователната област „Природни науки и екология“. Чрез него се формират знания, умения и отношения за природата, свързани с химичните елементи, строеж, свойства и превръщане на веществата, тяхното разпространение и практическо приложение.

7 клас
Учебната програма по предмета в 7 клас включва начални базисни знания, умения и навици. Включени са знания свързани със строежа и свойствата на веществата, химична символика, периодична система и химични процеси. Акцентира се върху веществата, които се използват в бита и практиката, вещества-замърсители на околната среда и възможностите за обезвреждането им. Формират се основни понятия като химична символика и валентност, свойства на елементите от I А и VII А групи, периодичен закон и периодична система, извършване на елементарни стехиометрични изчисления.

8 клас
Учебната програма по предмета в 8 клас включва знания и умения свързани със свойствата на веществата, химични елементи от II A и VI A групи, алуминий, активност на металите, класове неорганични вещества, величини и зависимости, водни разтвори на киселини, основи и соли. Включени са базисни знания за органични вещества и значението им в природата.

Целта на програмата е да се формират понятия, свързани с нови класове химични съединения, химична номенклатура, свойства на активността на металите, обемът от понятия свързани с класификацията и свойствата на химичните елементи и техните съединения.

Като цяло програмата е насочена към подпомагане на усвояването на учебното съдържание включено в учебния материал по предмета Химия и опазване на околната среда, разширяване на познанията на учениците, които проявяват интерес и набляга на индивидуалния подход.

Даскали

Геновева Тодорова

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Курс 2 (8-10 човека): 3,00 лв. запиши

Виж профила на Геновева Тодорова
Татяна Николова

Курс 1 (4-5 човека): 0,00 лв. запиши

Частен урок: 0,00 лв. запиши

Виж профила на Татяна Николова
Силвия Велчева

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Силвия Велчева
Антония Начева

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Антония Начева
Димитър Димитров

Частен урок: 20,00 лв. запиши

Виж профила на Димитър Димитров