Онлайн курсове по биология и здравно образование - Даскал.eu

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование

Учебния предмет Биология и здравно образование е част от учебните предмети в културно образователната област „Природни науки и екология“. Единството на специфични знания и практически умения осигурява възможност за приложение на усвоеното в различни житейски ситуации, обогатяване на личността и формиране на отношение към мястото, ролята и отговорностите на на всеки към себе си, към обществото и към природната среда.

7 клас
Програмата включва знания за царствата Монера, Протиста, Растения, Гъби, Животни. Основен акцент са придобиване на знания и умения на учениците свързани с разпознаването на групи организми по единен алгоритъм, заболявания при човека, причинени от паразити, профилактика, роля на човека за опазване на биоразнообразието.

8 клас
Учебната програма по Биология и здравно образавание в 8 клас включва цялостна система от знания за хордовите животни и човека в таксономичен, морфологичен и функционален аспект. Основен акцент са знанията и уменията на учениците, свързани с човека като част от организмовия свят, уврежданията и заболяванията при човека, правилата за профилактика и нормите за здравословен начин на живот.

9 клас
Учебната програма по биология и здравно образувание за 9 клас спомага да се изгради цялостна представа за химичния състав, структурата и възпроизводството на клетката; да се формират на структурна и функционална основа понятия, свързани с клетъчната организация на материята.

10 клас
В курса на обучение по биология за 10 клас се цели да се разширят и обогатят знанията за клетка, усвоени в 9 клас, със знания за транспортните, метаболитните и генетичните процеси, протичащи на равнище микросистема.

Основна цел на програмата е да подпомогне усвояването на основните понятия включени в учебното съдържание по предмета изучаван в училище, разширяване на познанията на ученици, които проявяват интерес в тази дисциплина.

Даскали

Геновева Тодорова

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Геновева Тодорова
Иванка Влахова

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Иванка Влахова
Ангел Панайотов

Частен урок: 18,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 7,00 лв. запиши

Виж профила на Ангел Панайотов
Снежана Драшанска

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Курс 1 (4-5 човека): 6,00 лв. запиши

Виж профила на Снежана Драшанска
Лилия Рангелова

Курс 1 (4-5 човека): 25,00 лв. запиши

Частен урок: 8,00 лв. запиши

Виж профила на Лилия Рангелова
Антония Начева

Групов урок: 30,00 лв. запиши

Частен урок: 15,00 лв. запиши

Виж профила на Антония Начева
Кенан Алиибрям

Групов урок: 5,00 лв. запиши

Частен урок: 10,00 лв. запиши

Виж профила на Кенан Алиибрям