Краят на първия учебен срок

Наближава краят на учебния срок. Има две седмици, в които може да потърсите помощ, ако ви е необходимо. В настоящата статия ще ви обърнем внимание на някои неща, според Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, отнасящи се до завършване на учебния срок. След като изчетете законовите разпоредби, ще разберете как може да ви помогне екипът на daskal.eu

По всеки учебен предмет учениците трябва да имат определен брой текущи оценки, на базата на които се оформя срочната. Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

 1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;
 2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;
 3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

В минималния задължителен брой текущи изпитвания не се включва текущото изпитване по чл. 11, ал. 2 от Наредбата, тоест това е оценката от входното ниво, което учениците правят в началото на учебната година.

Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната, професионалната и специализираната подготовка, и при вземане предвид на текущите оценки.

По учебните предмети, изучавани в I – IІІ клас, и по производствена практика не се формира срочна оценка. Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал. 8. (На учениците със специални образователни потребности (СОП), които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“.)

За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва, че не са усвоили компетентностите, определени в учебната програма за съответния клас, или получили срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет, се организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 ЗПУО по график, утвърден от директора на училището.

Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1  поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.

Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, а в спортните училища – по учебен предмет от специализираната подготовка, за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. Срочна оценка за учебните модули по професионална подготовка се формира само когато обучението по тези модули приключва в края на учебния срок.

При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет.

Срочната оценка по учебен предмет от специализираната подготовка в спортните училища се формира въз основа на текущите оценки и на оценката от етапен контрол и участие в състезания от държавния и международния спортен календар по вида спорт и се записва както в избираемите, така и във факултативните учебни часове.

Но важно е и да получите желаната срочна оценка. И тук се намесваме ние – ако имате пропуски, ако нещо не ви е ясно, ако искате да поправите класна работа или писмено изпитване, се намесваме ние и ви помагаме индивидуално и точно за конкретния проблем! Потърсете ни на сайта на daskal.eu

Успех и не забравяйте, че ежедневно държите в ръцете си вашия учител. С няколко натискания ще се появим на екрана в удобно време и с конкретни решения!

17 thoughts on “Краят на първия учебен срок”

 1. Не става ясно в четвърти клас пишат ли се срочни оценки. До тази година се пишеха само годишнини цифрови

  1. Четвърти клас са по старата програма и се оценяват по НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване

 2. Здравейте!По учебни предмети в 7 клас,които се изучават през първия учебен срок само 1 час седмично,поставя ли се срочна оценка за 1-ви срок?

  1. Здравейте! Седмите класове през тази учебна година са последните седмокласници, които са по старата учебна програма. Оценяват се по Наредба 3. Не се пише срочна оценка за първи срок, ако изучаваният предмет е 1 час седмично.

 3. Къде се вписват качествените оценки по предмети на учениците от II и III клас. Какъв е смисълът да се прилага при преместване на ученик заповедта за качествените оценки на директора, след като качествените оценки ги няма никъде?

  1. За съжаление, все още няма смисъл в много от нещата, които се правят в училище!

 4. чл. 27, ал. 2, т. 3 от Наредбата за приобщаващото образование Допълнителното обучение по предмет, по който учениците имат 2 за срока или три последователни двойки, се отнася за всички ученици или само за тези, за които българският език не е майчин.

  1. Отнася се за всички ученици.

 5. здравейте! какво става ако ученик има двойка по един предмет за първия срок? остава ли на изпит или се гледа годишната оценка?

  1. Не, оставането на изпит зависи от годишната оценка.

 6. Пише ли се срочна оценка за 8 клас при 1 час седмично – те са по новата програма.

 7. Здравейте, интересува ме дистанционното обучение. Може ли да се учи от друга държава и каквиса изискванията. Може ли да се започне от 1ви клас. Получава ли се диплома за завършено образувание и това признава ли се в България. Колко време ще отнеме дистанционно обучение от 1ви до 12клас.

 8. Здравейте,
  Ако ученик е останал без срочна оценка по наредба 3 и не се яви на първата изпитна сесия втори срок би трябвало да се назначи втора изпитна сесия, и ако на нея не се яви какво се прави в този случай?
  Благодаря

 9. Как се формира годишната оценка по ЗИП математика в 7 клас, има ли връзка с учебен предмет математика и формирането на годишната оценка.

 10. Да попитам аз съм по старата програма и двата срока имаме 1 път седмично има ме ли годишна оценка.

Comments are closed.