Съвременни методи за интегриране на деца със специални образователни потребности (СОП)

Group of business people assembling jigsaw puzzle

Децата със СОП имат сензорни и физически увреждания, интелектуална недостатъчност, хиперактивност и езиково-говорни нарушения. Нуждаят се от допълнително внимание и подготовка, за да бъдат до възможно най-голяма степен включени в общата среда. Това става възможно и чрез преработване на уроците по начин, максимално удобен за възприемането им от децата с цел получаване на качествено образование, което да надгражда умения и познания с оглед максимално потенциално развитие и възможност за пълноценна социална реализация. Децата получават правото да бъдат подкрепяни от специалисти в училище: ресурсен учител, логопед и психолог. Приобщаването е процес, при който детето независимо от увреждането си е включено в общата образователна среда. Изграждането и функционирането на подкрепяща среда с подходящи социално-битови и архитектурни условия, образователни индивидуални програми, екип за комплексно педагогическо оценяване, специфични учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала, подпомагат процеса. При интегрираното обучение очакванията са промяна и адаптиране на децата така, че да отговарят на стандартите в общообразователната система.

Новата образователна политика за деца и възрастни със СОП на Европейския съюз цели повишаване капацитета на образованието и адаптация към високотехнологичните изисквания на съвременното общество чрез интензивно внедряване на разнообразни форми на технологично обучение. Дистанционното обучение потенциално може да увеличи достъпа до образование за хората със СОП, създавайки подкрепяща учебна среда, адаптивна към индивидуалните им потребности. Напредъкът в развитието на комуникационните и информационните технологии създава реални предпоставки за онлайн подпомагане на хора с увреждания в три основни области: доставяне на информационни ресурси; достъп до учебни ресурси; възможност за интерактивна комуникация между преподаватели и обучаеми.

Ключова подпомагаща роля в предоставянето на образователни ресурси имат новите технологии, които улесняват достъпа до широк спектър учебни ресурси и информация, което понякога чисто физически е невъзможно за хора с увреждания! Отново наблюдаваме ползата от е-образованието в динамичния свят, който ни заобикаля

Leave a Reply